Dị dạng động mạch vành, chớ nên xem thường !

Thế nào là dị dạng mạch vành? Các khiếm khuyết ở động mạch vành – mạch máu chính nuôi cơ

Đọc thêm